ASSEMBLEA DE SOCIS

Barcelona a 3 de Octubre de 2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

LLOC :   Instal·lacions Pau Negre – Passeig Olímpic, 4 Barcelona, 08038

DIA :      18 de Octubre de 2017

HORA : 18 hores en primera convocatòria.

ACORD DE JUNTA DIRECTIVA

            S’acorda, en ús de  les facultats d’aquesta Junta concedides per l’article 8 dels seus Estatuts, convocar Assemblea General Ordinària d’acord amb el que assenyalen els Estatuts del Club pel dia, lloc i hora indicats anteriorment, amb el següent :

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea.
  2. Exposició i aprovació pressupost 2016 -2017, si procedeix
  3. Equips, Altes i baixes
  4. Proposta de l’equip tècnic
  5. Pla d’acció escoles
  6. Equipació
  7. Proposta activitats socials, Tornejos, Torneig Sant Jordi CHC
  8. Precs i preguntes

Pancho Reyes, President

Rita Barnadas, Secretària

Publicado en Noticias.